بلوک یادداشت (تولیدات تقویم و سررسید 98)

واحد سالنامه گاموت ( تولیدات سررسید 98) : بلوک یادداشت سلفونی و بلوک یادداشت چرمی