بلوک یادداشت (تولیدات تقویم و سررسید 97)

واحد سالنامه گاموت ( تولیدات سررسید 97) : بلوک یادداشت سلفونی و بلوک یادداشت چرمی