دانلود اندازه ها جهت طراحی

برای طراحی صفحات سررسید و سالنامه و لت های داخلی سررسید بهتر است مشتریان محترم از اندازه های ارائه شده استفاده نمایند. خط اول به عنوان سایز صفحه در طراحی باید استفاده شود و خط دوم سایز پس از برش می باشد. در طراحی لت های داخلی سررسید در صفحه اول و آخر لت حدود 4 الی 5 میلیمتر باید سفید باشد تا در هنگام صحافی دچار مشکل نگردد. در طراحی تقویم رومیزی، فضایی حدود 1 سانتیمتر از بالای تقویم رومیزی جهت فنر در نظر گرفته شود.