سررسید اروپایی

 

 اندازه سالنامه اروپایی حدودا 21/5 × 12/5 می باشد 

 

سررسید اروپایی مدل G240

اروپایی

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

----------

سررسید اروپایی مدل G250

سررسید اروپایی کوچک

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

----------

سررسید اروپایی مدل G260

سررسید مدل اروپایی

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

----------

سررسید اروپایی مدل G270

سررسید مدل 270

قطع سررسید : اروپایی 

نوع صحافی : دوخت

لوگو روی جلد : پلاک فلزی

نوع جلد سررسید : چرم مصنوعی

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید

-----------

 

 

 واحد سالنامه گاموت