سررسید اروپایی

 

 اندازه سالنامه اروپایی حدودا 22 × 12/5 می باشد 

 

سررسیداروپایی جلد گالینگوری مدل G201

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: گالینگوری

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسیداروپایی جلدچرم مدل G202

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسیداروپایی جلدچرم مدل G203

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید دستیار اروپایی مدل G600

قطع سررسید : اروپایی 

نوع صحافی : فنری

لوگو روی جلد : پلاک

نوع جلد سررسید : جیر

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

-----------

 

 

 واحد سالنامه گاموت