سررسید وزیری

 

 اندازه سالنامه وزیری حدودا 24 × 16/5 می باشد 

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G400

 

سررسید سورمه ای

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : ته دوخت

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G410

 

قطع وزیری سررسید

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : ته دوخت

لوگو روی جلد سررسید  : داغکوب

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G420

 

سرسرید وزیری سورمه ای 1401

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : ته دوخت

لوگو روی جلد سررسید  : داغکوب

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G430

 

تقویم وزیری قهوه ای

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : ته دوخت

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G440

 

تقویم سررسید قطع وزیری

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : ته دوخت

لوگو روی جلد سررسید:  چاپ

نوع جلد سررسید: سلفونی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G450

 

سررسید وزیری چرم

سررسید دو روزه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : فنری

لوگو روی جلد سررسید:  لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

------------

 

سررسید وزیری جلدچرم مدل G460

 

سررسید لوگو داغکوب

سررسید دو روزه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : فنری

لوگو روی جلد سررسید:  داغکوب

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر سفید

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

 

 واحد سالنامه گاموت